แผนการสอน

Viewing recent posts from แผนการสอน

 

แผนการสอนรายชั่วโมง ป.2 รวมทุกวิชา

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ตัวอย่างแผนการสอนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 3 แผน

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แผนการสอน+ใบความรู้+แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่อง ระบบสมการ

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.4­-6 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4­-6)

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง สมบัติของคลื่น การแทรกสอด(ม.5)

แผนการสอน 200 วัน แท็บเล็ต ของ สพฐ.

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3 อจท

คู่มือครูคณิตศาสตร์ สสวท ม.1-3

แผนการเรียนการสอน เรื่อง อาเซียน ชั้น ป.1-ป.6

แผนการสอน อาเซียน ม.1 (อจท.)

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1-6

รวมแผนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1-6 จาก อจท

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.3) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6) หลักสูตร 2551

แผนการสอนรวมทุกวิชา ป.1-6

แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ E-book เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รวมแผนการสอนระดับชั้น ป.4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1-2

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ป.5

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3

image-1758

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ป.5

แผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1-2

รวมแผนการสอนวิชาศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

image-1033

แผนจัดการเรียน เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

image-1031

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2

image-1029

แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1

image-1027

รวมแผนการสอนวิชาฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 2

image-1017

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง กฎการเคลื่อนที่

image-1015

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่

image-1013

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การวัด

image-1011

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2

image-1009

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง กัมมันต ภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

image-1002

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น

image-1000

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง สนามของแรง

image-998 หรือ

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่

image-996 รหัสผ่าน : u7FV5C90lq4

แผนการสอนรวมทุกวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลด Green light  งานเกษตร งานช่าง งานธุรกิจ  งานบ้าน  งานประดิษฐ์  ดนตรีนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์  พระพุทธศาสนา  ภาษาไทย  ภูมิศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  สุขศึกษา  หน้าที่พลเมือง
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com