ม.

Viewing recent posts from ม.

 

แบบทดสอบที่ 1.3 (สัดส่วน) แบบฝึกหัดสำหรับชั้น ม.2

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ข้อสอบคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม รอบชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ข้อสอบคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม ครั้งที่ 2 รอบเจียระไนเพชร ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ข้อสอบแข่งขัน ม. ต้น ปีการศึกษา 2544 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ตัวอย่าง ข้อสอบกลางภาค วิชาพระพุทธศาสนา ม. 2

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

คำถามพุทธประวัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ข้อสอบ ม.ต้น หน่วยที่ ๔ เรื่องพระไตรปิฎก

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

สรุปสูตรคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทั้งหมด

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

เอกสารประกอบการสอน ETV ติวเข้มเต็มพิกัด ม.ต้น คณิตศาสตร์

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) :     

บทที่ 3 สรุปและเห็นคุณค่า – กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ม.4

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบทดสอบหลังเรียนรายวิชา การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (กลุ่มสาระคณิตศาสตร์) ม.4

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

สื่อเสริมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ใบความรู้+แบบฝึกหัด เรื่อง ลำดับและอนุกรมในระนาบเชิงซ้อน

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบทดสอบกลางภาค 1 ม.5 คณิตศาสตร์ (สอบย่อย)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบทดสอบวัดศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.5 เรื่อง ระบบอนุกรม

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง พหุนาม

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายจุดประสงค์วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง ระบบจำนวนจริง

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบทดสอบทฤษฎีจำนวน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ค31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข หรือ 

ตัวอย่างข้อสอบปลายภาค คณิตเพิ่มเติม ม.4

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายจุดประสงค์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ค31201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ระบบจำานวนจริง

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบทดสอบการสร้างเว็บไซต์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ม. 3 (รหัส ง33101)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ม.1 เรื่อง คำสันธาน (ท31101)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ใบความรู้+แบบฝึกหัด เรื่อง สมการตรีโกณ

โจทย์คณิตศาสตร์การหาคำตอบของสมการง่ายๆ (ป.6-ม.1)

แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.6

แบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง อัตราเร็ว ความเร็ว ระยะทาง และการกระจัด

แบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง แรงที่กระทำกับวัตถุ (ม.3)

แบบฝึกหัดทบทวน เรื่อง พลังงานไฟฟ้า ม.3

แนวข้อสอบสอบเข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา 2556 พร้อมเฉลย

หรือ

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.4­-6 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4­-6)

แนวการตอบคําถามท้ายบท (หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สนามของแรง)

ใบความรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและสนามของแรง

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง สมบัติของคลื่น การแทรกสอด(ม.5)

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ข้อสอบมาตราฐานชั้นปี

แนวข้อสอบติวโอเนต ม.6 คณิตศาสตร์ (แบบละเอียด)

รวมแบบทดสอบ+ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70 กว่าชุด

เฉพาะสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) เลือกดาวน์โหลด ข้อสอบ o-net ปี 2551  ข้อสอบ เรื่อง  การปกครองท้องถิ่นของไทย  ข้อสอบ เรื่อง การเมือง การปกครองของไทย  ข้อสอบกฎหมายทะเบียนราษฎร  ข้อสอบภาษาไทยป.๕ภาค ๑ ปี ๕๕  ข้อสอบสังคม ป. 6  ข้อสอบสังคม เรื่อง วัฒนธรรม  แบบทดสอบ  เรื่อง  การดำรงชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย  แบบทดสอบ  เรื่อง กฎหมายจราจรทางบก หลักสูตรใหม่ ปี 51  แบบทดสอบ  เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (เชื้อสายลาว จีน มอญ มลายู)  แบบทดสอบ  เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (เชื้อสายลาว จีน)  แบบทดสอบ เรื่อ ภูมิภาค  แบบทดสอบ เรื่อง  สาระที่  4  ประวัติศาสตร์  แบบทดสอบ เรื่อง การเลือกตั้ง  แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย   แบบทดสอบ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน  แบบทดสอบ เรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 2522(ปรับปรุงแล้ว)  แบบทดสอบ ...

แบบทดสอบวัดความเป็นเลิศ วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สรุปฟิสิกส์นิวเคลียร์

แนวข้อสอบเข้า ม.4 วิชาวิทยาศาสตร์

1 2 6
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com