แผนการเรียนรู้

Viewing recent posts from แผนการเรียนรู้

 

แผนการสอนรายชั่วโมง ป.2 รวมทุกวิชา

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

ตัวอย่างแผนการสอนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 3 แผน

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

โปรแกรมช่วยงานวิจัย (การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา)

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) : 

แผนการสอน+ใบความรู้+แบบฝึกหัดเพิ่มเติม เรื่อง ระบบสมการ

หมายเหตุ: ขอความกรุณา (ช่วยกันโหวตและแสดงความคิดเห็น) ด้วยนะค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันและปรับปรุงแก้ไข

แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6

คู่มือประกอบสื่อการสอน เรื่อง จำนวนจริง (สื่อปฏิสัมพันธ์เรื่องสมการและอสมการพหุนาม)

บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

สำหรับสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) :  เลือกดาวน์โหลด

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม.4­-6 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4­-6)

แผนการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง สมบัติของคลื่น การแทรกสอด(ม.5)

รวมแบบทดสอบ+ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70 กว่าชุด

เฉพาะสมาชิก (ลิงค์เดียวจบ) เลือกดาวน์โหลด ข้อสอบ o-net ปี 2551  ข้อสอบ เรื่อง  การปกครองท้องถิ่นของไทย  ข้อสอบ เรื่อง การเมือง การปกครองของไทย  ข้อสอบกฎหมายทะเบียนราษฎร  ข้อสอบภาษาไทยป.๕ภาค ๑ ปี ๕๕  ข้อสอบสังคม ป. 6  ข้อสอบสังคม เรื่อง วัฒนธรรม  แบบทดสอบ  เรื่อง  การดำรงชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย  แบบทดสอบ  เรื่อง กฎหมายจราจรทางบก หลักสูตรใหม่ ปี 51  แบบทดสอบ  เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (เชื้อสายลาว จีน มอญ มลายู)  แบบทดสอบ  เรื่อง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (เชื้อสายลาว จีน)  แบบทดสอบ เรื่อ ภูมิภาค  แบบทดสอบ เรื่อง  สาระที่  4  ประวัติศาสตร์  แบบทดสอบ เรื่อง การเลือกตั้ง  แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย   แบบทดสอบ เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน  แบบทดสอบ เรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 2522(ปรับปรุงแล้ว)  แบบทดสอบ ...

แผนการสอน 200 วัน แท็บเล็ต ของ สพฐ.

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1-3 อจท

คู่มือครูคณิตศาสตร์ สสวท ม.1-3

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รวมหลักสูตรการเรียนการสอนทุกวิชา 2551

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน เล่มที่ 1 ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม

แผนการเรียนการสอน เรื่อง อาเซียน ชั้น ป.1-ป.6

แผนการสอน อาเซียน ม.1 (อจท.)

แผนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1-6

รวมแผนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1-6 จาก อจท

แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชุดที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.3) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.5) หลักสูตร 2551

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 (แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6) หลักสูตร 2551

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ม.5

image-2356

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1

image-2354

บทเรียนโปรแกรม เรื่อง สมการ ป.6

แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป.5

แบบทดสอบอิงมาตราฐานและตัวชี้วัด สพป.ชพ.2 วิชาวิทยาศาสตร์

ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร

แผนการสอนรวมทุกวิชา ป.1-6

แผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ E-book เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รวมแผนการสอนระดับชั้น ป.4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1-2

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ป.5

แผนการจัดการเรียนรู้…ภาษาอังกฤษ ม.3

แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.3

image-1758
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com