1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...


แบบที่ 1 : นำคำมาสร้างเป็นสำนวนไทย สุภาษิต คำพังเพย (2 แผ่น)
แบบที่ 2 : ฝึกผันวรรณยุกต์เอกโท (แผ่นเดียว)
แบบที่ 3 : ฝึกผันวรรณยุกต์เอกโท ภาค 2 (แผ่นเดียว)
แบบที่ 4 : พยัญชนะและตัวสะกด (5 แผ่น)
แบบที่ 5 : บุฟเฟ่ต์คำ – คิดเมนูอาหาร (2 แผ่น)
แบบที่ 6 : เติมให้กลายเป็นคำ คำควบกล้ำ คำอักษรนำ (10 แผ่นรวมแนวการตอบ)
แบบที่ 7 : ฝึกแต่งประโยคจากโครงสร้าง (แผ่นเดียว)
แบบที่ 8 : เกมรถไฟต่อคำ (4 แผ่นรวมแนวการตอบ)
แบบที่ 9 : แยกส่วนประกอบของคำ (แผ่นเดียว)
แบบที่ 10 : เสียงของวรรณยุกต์ (แผ่นเดียว)
แบบที่ 11 : คำพ้องเสียง (3 แผ่นรวมเฉลย)
แบบที่ 12 : คำไวพจน์ – คำที่มีความหมายเหมือนกัน (2 แผ่นรวมเฉลย)
แบบที่ 13 : ไข่ในรังนก – ฝึกเขียนคำตามหมวดหมู่ (แผ่นเดียว)
แบบที่ 14 : คำควบกล้ำ (23 แผ่น)
แบบที่ 15 : เกมอักษรซ่อนคำ (แผ่นเดียว)
แบบที่ 16 : ปริศนาคำอะไรเอ่ย ภาค 1 (แผ่นเดียว)
แบบที่ 17 : ปริศนาคำอะไรเอ่ย ภาค 2 (2 แผ่นรวมเฉลย)
แบบที่ 18 : อักษรไหนดี – เติมตัวสะกด (2 แผ่นรวมเฉลย)
แบบที่ 19 : คำราชาศัพท์ ภาค 1 (แผ่นเดียว)
แบบที่ 20 : คำราชาศัพท์ ภาค 2 (2 แผ่นรวมเฉลย)