ad


สื่อ/กิจกรรม, แบบฝึกหัด

ไฟว์สแกนใบงานเรขาคณิต พื้นฐาน ม.1 ใบที่ 1-21

Posted on 23 ตุลาคม, 2017 | No Comments »

สื่อ/กิจกรรม, เอกสาร, ใบความรู้

สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.4-6

Posted on 23 ตุลาคม, 2017 | No Comments »

สื่อ/กิจกรรม, ใบความรู้

การแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วน

Posted on 23 ตุลาคม, 2017 | No Comments »

สื่อ/กิจกรรม, เอกสาร, แบบฝึกหัด

ใบงาน เศษส่วนกับทศนิยม

Posted on 22 กุมภาพันธ์, 2017 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดการใช้ภาษาไทย ป.4 เรื่อง คำพ้อง

Posted on 20 กุมภาพันธ์, 2017 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกเสริมทักษะภาคเรียนที่ 2 ป.6

Posted on 14 กุมภาพันธ์, 2017 | No Comments »

สื่อ/กิจกรรม, เอกสาร, แบบฝึกหัด

ระบายสีลายไทย

Posted on 12 กุมภาพันธ์, 2017 | No Comments »

สื่อ/กิจกรรม, เอกสาร, ใบความรู้

ตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ

Posted on 12 กุมภาพันธ์, 2017 | No Comments »

สื่อ/กิจกรรม, แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดทบทวนนับ 1-10

Posted on 10 กุมภาพันธ์, 2017 | No Comments »

ไม่มีหมวดหมู่

แนวข้อสอบครู วิชาศิลปะ

Posted on 14 มกราคม, 2016 | No Comments »

เอกสาร, ใบความรู้

เอกสารเกี่ยวกับ “การปกครองท้องถิ่นไทย” ความรู้ความเข้าใจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ

Posted on 12 มกราคม, 2016 | No Comments »

สื่อ/กิจกรรม, อื่นๆ

แจกหนังสือพิชิต TOEIC

Posted on 11 มกราคม, 2016 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอ่าน ป.5

Posted on 10 มกราคม, 2016 | No Comments »

แบบฝึกหัด

รวมแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอ่าน ป.5

Posted on 10 มกราคม, 2016 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอ่าน

Posted on 10 มกราคม, 2016 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอ่าน

Posted on 10 มกราคม, 2016 | No Comments »

ไม่มีหมวดหมู่

แบบฝึกอ่าน-เขียนคำพื้นฐานอนุบาล

Posted on 05 กรกฎาคม, 2015 | No Comments »

สื่อ/กิจกรรม

วาดภาพระบายสีประชาคมอาเซียน

Posted on 22 เมษายน, 2014 | No Comments »

แบบฝึกหัด

รวมแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอ่าน (85 ชุด)

Posted on 26 กันยายน, 2013 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดเสริมคณิตศาสตร์ ป.5-6 (ใบงาน)

Posted on 26 กันยายน, 2013 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Edison’s Spotlight on Nouns

Posted on 23 กันยายน, 2013 | No Comments »

แผนการเรียนรู้

แผนการสอนรายชั่วโมง ป.2 รวมทุกวิชา

Posted on 18 กันยายน, 2013 | No Comments »

สื่อ/กิจกรรม, แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดและใบงานคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 จาก สสวท. (ประถม 1-6)

Posted on 18 กันยายน, 2013 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (โจทย์ปัญหาระคน) ป.3-4

Posted on 17 กันยายน, 2013 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ “คำศัพท์กับตัวเลข”

Posted on 13 กันยายน, 2013 | No Comments »

สอบบรรจุ, เฉลย

สรุปข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง+พร้อมเฉลย

Posted on 10 กันยายน, 2013 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1-6

Posted on 08 กันยายน, 2013 | No Comments »

สื่อ/กิจกรรม, แบบฝึกหัด

รวมแบบฝึกหัดเสริมความรู้ เรื่อง อาเซียน (48 ชุด)

Posted on 07 กันยายน, 2013 | No Comments »

สื่อ/กิจกรรม, เอกสาร, แบบฝึกหัด, ใบความรู้

ใบความรู้และแบบฝึกหัด เรื่อง การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร

Posted on 05 กันยายน, 2013 | No Comments »

แผนการเรียนรู้

ตัวอย่างแผนการสอนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 3 แผน

Posted on 05 กันยายน, 2013 | No Comments »

แบบฝึกหัด

รวมแบบฝึกหัดการหาพื้นที่ ชุดที่ 1และ 2 (จำนวน 60 ข้อ) ป.6

Posted on 05 กันยายน, 2013 | 1 Comment »

สื่อ/กิจกรรม, แบบฝึกหัด

หนังสือระบายสี ดอกไม้ชนิดต่างๆ (4)

Posted on 04 กันยายน, 2013 | No Comments »

สอบบรรจุ

แนวข้อสอบการวิเคราห์และสรุปเหตุผล 30 ข้อ ภาค ก

Posted on 04 กันยายน, 2013 | No Comments »

สอบบรรจุ, เอกสาร, ใบความรู้

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 2557

Posted on 31 สิงหาคม, 2013 | No Comments »

สอบบรรจุ

แนวข้อสอบ พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ

Posted on 31 สิงหาคม, 2013 | No Comments »

เอกสาร, ใบความรู้

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

Posted on 31 สิงหาคม, 2013 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Shapes (5 ชุด)

Posted on 31 สิงหาคม, 2013 | 1 Comment »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Number (7 ชุด)

Posted on 31 สิงหาคม, 2013 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Colors (13 ชุด)

Posted on 31 สิงหาคม, 2013 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Appearance (10 ชุด)

Posted on 31 สิงหาคม, 2013 | No Comments »

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Animals (12 ชุด)

Posted on 30 สิงหาคม, 2013 | No Comments »

>แนวข้อสอบ

>แบบฝึกหัด

>แผนการเรียนรู้